Vedtægter for foreningen AC Smølf af 2000
Download vedtægterne

§1 Navn og hjemsted

1.1 Klubbens navn er AC Smølf
1.2 Klubben er stiftet d. 11. oktober 2000
1.3 Klubben har hjemsted i Århus
1.4 Klubbens spillerdragt består af blå trøjer og hvide shorts

§2 Foreningens formål

2.1 Foreningens formål er at organisere rammerne omkring et fodboldhold
2.2 Foreningen skal fordre socialt samvær og skal have fællesskabet i centrum

§3 Medlemsskab og eksklusion

3.1 Enhver, der kan stå inde for ovennævnte formålsparagraf, kan blive optaget i foreningen AC Smølf
3.2 Indmelding og udmelding sker gennem foreningens formand
3.3 Foreningens formand fører kartotek over foreningens medlemmer
3.4 Medlemmer, der skader foreningen eller udviser opførsel, der direkte modarbejder ovennævnte formålsparagraffer, kan til enhver tid ekskluderes af formanden
3.5 Den ekskluderede kan, hvis han ønsker det, få sin eksklusion taget op på førstkommende bestyrelsesmøde
3.6 Et medlem, der er ekskluderet pga. kontingentrestance, kan ikke være medlem af en anden forening med lignende formålsparagraffer

§4 Foreningens organisation

4.1 Foreningens ledelse består af en bestyrelse med 5 medlemmer. Bestyrelsen består af en booking-ansvarlig, en kasserer, træneren, en næstformand og præsideres af en formand. Til bestyrelsen vælges 2 suppleanter

§5 Generalforsamling

5.1 Generalforsamling afholdes hvert år i marts og indkaldes med mindst 21 dages varsel
5.2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 5 dage før afholdelsen
5.3 Alle betalende medlemmer har tale- og stemmeret til forsamlingen
5.4 En stemmes gyldighed forudsætter tilstedeværelse ved generalforsamlingen. Hvert medlem har én, og kun én, stemme
5.5 Ved den årlige generalforsamling er følgende 9 punkter obligatoriske:

   1 . Valg af dirigent
   2 . Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
   3. Fremlæggelse af det forløbne års regnskab
   4. Fremlæggelse af forslag til budget for kommende år
   5. Fastsættelse af kontingent
   6. Valg af revisor samt suppleant til denne
   7. Behandling af medlemmernes forslag og indlæg
   8. Godkendelse af indeværende formandskab. Kræves det af mere end halvdelen af medlemmerne skal der udskrives valg til bestyrelsen
   9. Eventuelt

5.6 Ved valg til bestyrelse skal der vælges en kasserer og en formand. Posten tilfalder den opstillede kandidat, som får flest stemmer blandt de fremmødte medlemmer. Derudover vælges ud fra samme system yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
5.7 Generalforsamlingen indledes af dirigenten, som ikke må være medlem af bestyrelsen
5.8 Ved generalforsamlingen vælges ved flertalsvalg en revisor for kommende regnskabsår samt en suppleant til denne
5.9 Beslutninger træffes ved simpelt flertalsvalg. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages omvalg. Afstemninger skal afholdes anonymt, hvis det ønskes af ét medlem
5.10 Alle bestyrelseskandidater skal være betalende medlemmer af AC Smølf
5.11 Mødereferat udleveres til medlemmer senest 14 dage efter afholdelsen
5.12 Hvis det skriftligt begæres af et medlem, og derefter vedtages af 50% af medlemmerne, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter begæringen

§6 Foreningens ledelse

6.1 Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen

§7 Bestyrelsens sammensætning

7.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer
7.2 Medlemmerne er valgt for en periode af 2 år ad gangen af generalforsamlingen

§8 Bestyrelsens opgaver og virke

8.1 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen
8.2 Bestyrelsen leder foreningen i henhold til dens formålsparagraf og medlemmernes interesser
8.3 Bestyrelsen er overfor Århus Byråd ansvarlig for anvendelse af de herfra modtagne tilskud, for foreningens lokaliteter samt for regnskab og dokumentation for foreningen.
8.4 Bestyrelsen kan nedsætte ekstraordinære udvalg til løsning af specielle opgaver
8.5 Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året eller på formandens anmodning eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det
8.6 Der skal efter hvert bestyrelsesmøde udarbejdes et beslutningsreferat, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten
8.7 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af bestyrelsen er til stede
8.8 Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives
8.9 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt
§9 Foreningens drift

9.1 Foreningens drift finansieres via kontingenter samt eventuelle sponsorater.
9.2 Et eventuelt overskud benyttes til forbedring af de nuværende faciliteter som f.eks. nye bolde, spillerdragter, kridt og hvad der ellers måtte være af mangler i foreningens hverdag.

§10 Budget, ansøgning, regnskab og revision

10.1 Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen
10.2 Foreningens økonomi bestyres af kassereren, som ligeledes er ansvarlig for det løbende regnskab
10.3 Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december
10.4 Kassereren præsenterer på den årligt afholdte generalforsamling regnskabet for det forløbne år samt et forslag til budget for det kommende år
10.5 Foreningens aktiviteter er finansieret af løbende kontingentbetaling fra medlemmerne samt eventuelle tilskud og sponsorater
10.6 Kontingentet for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.
10.7 Kontingent afkræves medlemmerne halvårligt og skal være betalt senest 6 uger efter afkrævelsesdatoen
10.8 Foreningens regnskab kontrolleres løbende af en revisor. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen og vil blive valgt med suppleant ved hver generalforsamling

§11 Tegningsret

§11.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening. Ved enten formandens eller kassererens forfald tegnes foreningen af den tilbageblevne og 2 bestyrelsesmedlemmer.

§12 Hæftelsen

12.1 Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling elle undladelse, detr kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.
12.2 For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§13 Vedtægtsændringer

13.1 Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgive stemmer
13.2 Eventuelle vedtægtsændringer skal indsendes til Århus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav

§14 Ophør

14.1 Foreningens ophør skal besluttes på samme måde som de i §13 vedtægtsændringer
14.2 Foreningen AC Smølf har valgt at et eventuelt overskud ved foreningens ophør skal gå til AIDS fonden

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 11. Oktober 2000

På første ordinære generalforsamling valgtes som bestyrelse:

Martin Juel Jensen(formand)
Saralystparken 4 1.th
8270 Højbjerg
Tlf.: 22 52 93 48 eller 87 36 05 82

Niels Paarup(Næstformand)

Christopher Harrison(kasserer)

Claus Brian Hvid(Booking ansvarlig)

Peter Jepsen(Træner)